Liceul Tehnologic Agricol 
        ”Alexiu Berinde” 
                  Seini
     
Echipa de conducere este alcătuită din dl profesor Pop Cosmin Mihai, dna profesor Kadar Ioana și dl Constantea Dan.

Conducerea
Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administrație, de director și, după caz, de directori adjuncți.

Consiliu de administrație

În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic.  

Personalul didactic


 

Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unității de învățământ.

Personalul didactic auxiliarPersonalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare si ale contractelor colective de munca aplicabile.

Personal nedidactic


Organigramă Liceul Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde”, Seini 

Organigramă

Consiliu de administrație                                                                           


Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ.Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație. Pentru unitățile de învățământ particular și confesional, conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori.La ședințele consiliului de administrație participă de drept, reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ, cu statut de observatori.

Nume și prenumeFuncție
Costantea Dan DumitruDirector Profesor
Ardelean Delia MonicaDirector adj. Profesor
Tepfenhardt Agota Director adj. Profesor Învățător