Liceul Tehnologic Agricol 
        ”Alexiu Berinde” 
                  Seini
     
Echipa de conducere este alcătuită din dl profesor Costantea Dan-Dumitru , dna profesor Ardelean Delia-Monica  și dna  profesor Tepfenhardt Agota.

Conducerea
Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliu de administrație, de director și, după caz, de directori adjuncți.

Consiliu de administrație

În unități de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic.  

Personalul didactic


 

Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimentul de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unității de învățământ.

Personalul didactic auxiliarPersonalul nedidactic desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003  – Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor colective de muncă aplicabile.

Personal nedidactic


Organigramă Liceul Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde”, Seini 

Organigramă

Consiliu de administrație                                                                           


Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ.Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordinea ministrului educației naționale.Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație. Pentru unități de învățământ particular și confesional, conducerea consiliului de administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori. .

Nume și prenumeFuncție
Costantea Dan DumitruDirector Profesor
Ardelean Delia MonicaDirector adj. Profesor
Tepfenhardt Agota Director adj. Profesor Învățător