Liceul Tehnologic Agricol 
        ”Alexiu Berinde” 
                  Seini
     
Echipa de conducere este alcătuită din dl profesor Pop Cosmin Mihai, dna profesor Kadar Ioana și dl Constantea Dan.

Conducerea
Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administrație, de director și, după caz, de directori adjuncți.

Consiliu de administrație

În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic.  

Personalul didactic


 

Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unității de învățământ.

Personalul didactic auxiliarPersonalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare si ale contractelor colective de munca aplicabile.

Personal nedidactic


Organigramă Liceul Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde”, Seini 

Organigramă

Organigramă
                                                                                               
 


    Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcții și prin proiectul de încadrare ale fiecărei unități de învățământ. 

Prin organigrama unității se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare. 

Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către consiliul de administrație și se înregistrează ca document oficial la secretariatul unității de învățământ.