Liceul Tehnologic Agricol 
        ”Alexiu Berinde” 
                  Seini
     

Echipa de conducere este alcătuită din dl profesor Pop Cosmin Mihai, dna profesor Kadar Ioana și dl Constantea Dan.

Conducerea
Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administrație, de director și, după caz, de directori adjuncți.

Consiliu de administrație

În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic.  

Personalul didactic


 

Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unității de învățământ.

Personalul didactic auxiliarPersonalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare si ale contractelor colective de munca aplicabile.

Personal nedidactic


Organigramă Liceul Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde”, Seini 

Organigramă

Personal didactic                                                                                          


Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective de muncă aplicabile.

Pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică de conducere, de predare și instruire practică sau într-o funcție didactică auxiliară, personalul didactic are obligația să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formulat specific, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Ministerul Sănătății.

Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul național de experți în management educațional, iar procedura și criteriile de selecție se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii.

Catedra de Limba și Comunicare 

Nume și prenume Disciplina Grad


 
           


Catedra de Matematică și Informatică 

Nume și prenumeDisciplinaGrad
         
         
         


Catedra de Științe

Nume și prenumeDisciplinaGrad
         
         
         


Catedra de Socio - Umane

Nume și prenumeDisciplinaGrad
         
         
         


Catedra de Educație fizică și Sport

Nume și prenumeDisciplinaGrad
         
         
         


Catedra de Tehnologii

Nume și prenumeDisciplinaGrad