Liceul Tehnologic Agricol 
        ”Alexiu Berinde” 
                  Seini
     
Echipa de conducere este alcătuită din dl profesor Pop Cosmin Mihai, dna profesor Kadar Ioana și dl Constantea Dan.

Conducerea
Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administrație, de director și, după caz, de directori adjuncți.

Consiliu de administrație

În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic.  

Personalul didactic


 

Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unității de învățământ.

Personalul didactic auxiliarPersonalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare si ale contractelor colective de munca aplicabile.

Personal nedidactic


Organigramă Liceul Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde”, Seini 

Organigramă

   
   
   
Personal nedidactic                                                                                    

Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare si ale contractelor colective de munca aplicabile.

Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de învățământ sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele concursului.

Nume și prenumeFuncție

Îngrijitor

Fochist

Fochist
Pop Cornel
Muncitor
Covaci Claudiu
Muncitor