Liceul Tehnologic Agricol 
        ”Alexiu Berinde” 
                  Seini
     

Resurse umane  

Echipa de conducere este alcătuită din dl profesor Pop Cosmin Mihai, dna profesor Kadar Ioana și dl Constantea Dan.

Conducerea


 

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administrație, de director și, după caz, de directori adjuncți.  


 

În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic, care poate fi didactic de conducere, didactic de predare și instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic.    

 

Personalul didactic auxiliar este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unității de învățământ.  

Personalul didactic auxiliar Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare si ale contractelor colective de munca aplicabile.

Personal nedidactic 


  

Organigramă Liceul Tehnologic Agricol ”Alexiu Berinde”, Seini  .

Organigramă